درباره ما

شرکت آجر سفید در سال 1351 با همکاری شرکت تیسن آلمان به منظور تولید انواع آجر نما و تیغه سفالی با دوخط تولید و مجهز به دو کوره تونلی پیشرفته مورد بهره برداری قرار گرفت. جایگزینی کوره های آجرپزی سنتی و قدیمی به کوره های مدرن و تمام اتوماتیک به طول 105 متر نه تنها حفظ و اعتالی مسائل زیست محیطی را در بر داشته است که کلیه محصوالت را نیزتا 1200 درجه پخت می نماید. این مهم سبب می شود کیفیت محصوالت و نیز استحکام و مرغوبیت کاال نزد مصرف کننده افزایش یابد. بهره مندی از آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت، کنترل و آنالیز خاک مصرفی و تطبیق مواد تشکیل دهنده این عنصر ارزشمند با استانداردهای الزم را ممکن ساخته و علاوه بر این کنترل روزانه خاک، فرایند و محصول را بطور دقیق کنترل و بررسی می کند. شرکت آجر سفید طی سالها تالش مستمر مدیران و عوامل فنی موفق به دریافت نشان استاندارد ملی شماره 7 برای فرآورده آجرنما درجه یک، نشان استاندارد ملی شماره 7122 برای فرآورده پنل رسی سبک با سوراخ های افقی، گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS( سیستم مدیریت کیفیت 2008 : 9001 ISO ، مسائل ایمنی و بهداشت 2007 : 18001 ISO ، مسائل زیست محیطی (2004 : 14001 ISO و نیز گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن گردیده و در این بین کیفیت مناسب و تحویل به موقع محصول را از مهمترین اهداف خود قرار داده است. شرکت آجرسفید هم اکنون با تالش مستمر مدیران و کارشناسان خود ، تحولی عظیم رادر صنعت معماری ایجاد کرده و با شناسایی و آنالیز خاک مربوطه و اصالح روشهای تولید آجر نمای رنگی ، آجر نمای رنگی نسوز را به بازار عرضه کرده است.